Go to Top

Sök till SSCO:s Valberedning

Nomineringsanmodan
SSCO:s Valberedning

SSCO:s studentråd ska 23 maj 2017 välja förtroendevalda till olika poster inom SSCO. Valbar till förtroendeuppdrag är den som är medlem i någon till SSCO ansluten kår. Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer, studentrådsledamöter samt SSCO:s styrelse.

Valberedningen ser gärna en bredd bland de sökande och kommer i sitt förslag att ta hänsyn till bland annat kårtillhörighet, erfarenheter och studiebakgrund.

Valberedningen
Personen skall vara strukturerad och ordningsam.Denne får även gärna ha tidigare erfarenheter inom valberedningar, detta är dock inget krav.

Valberedningen samlar in kandidaturer och nomineringar till nästkommande valberedning. Dock kommer ingen beredning av kandidaturerna att göras av sittande valberedning. Kandidaturerna sammanställs till studentrådet i en lista från tidigast kandiderad till senast kandiderad.

Viktiga datum:
Måndag 2:a maj: Nomineringsstopp. Nomineringar mailas in till SSCO:s valberedning på val@ssco.se.

23 maj: SSCO studentråd.
Godkännande och val av de nominerade kommer att äga rum den 23 maj i Studentpalatsets lokaler.

Kontakt med valberedningen
Valberedningen kommer gärna och träffar medlemskårerna för att berätta mer om vårt arbete eller de olika poster som ska väljas. Vill ni att vi besöker er, har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med valberedningen kan ni nå oss på val@ssco.se.