Go to Top

Bostadsbristen inte löst för studenter i Stockholm

Stockholm är en studentstad, då nästan en fjärdedel av Sveriges högskolestudenter pluggar i regionen. Här finns över 93 000 studenter samt 5 800 doktorander fördelade på 18 universitet och högskolor. Det finns även en stor andel eftergymnasiala utbildningar inom bland annat yrkeshögskolan. Samtidigt fanns det under förra året knappt 14 000 studentbostäder för att matcha utbildningsplatserna.

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, berättar att det under många år varit svårt att få tag på boende som student i Stockholm. Det har tillkommit nya utbildningsplatser samtidigt som det inte har byggts tillräckligt mycket nytt. Den generella bristen på bostäder gör att trycket på studentbostäderna har ökat. Kötiden för ett korridorsrum är i dagsläget nästan ett år och för en studentlägenhet med eget kök minst tre till fyra år.

Det finns ett generellt underskott på bostäder i Stockholms län. Dessutom uppger nästan alla kommuner att det även finns ett specifikt underskott av studentbostäder. Tyvärr har bostadskrisen gått från nyhet till norm i Stockholm, vilket hotar tillväxten och utvecklingen i regionen, säger Johan Blixt, ordförande för SSCO.

SSCO menar att det behövs flertalet politiska initiativ för att förbättra bostadssituationen i Stockholm. På lokal nivå behöver fler av länets kommuner bygga studentbostäder och ta ett större ansvar genom att ha en aktiv markpolitik. Under 2017 och 2018 är det endast 10 av 26 kommuner som planerar att bygga, enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät. Studenter vill bo så att de har lätt att transportera sig till lärosäte eller skola, aktiviteter och möjliga arbetsplatser. Detta är möjligt i flertalet kommuner om det finns goda kommunikationer.

På riksnivå vill SSCO att regeringen stöttar bostadsbyggande för studenter i hela landet. Akademiska hus har fått i uppdrag att bygga fler studentbostäder på statlig mark, men det kommer inte att räcka till tillräckligt många studentbostäder i Stockholm. Det behöver skapas mer byggbar mark för bostäder, bland annat genom en höjd bullergräns för alla studentbostäder och genom minskade riksintressen i Stockholm.

SSCO ser i grunden positivt på satsningen på studentbostäder i regeringens investeringsstöd. Investeringsstödet har dock sökts av mycket få byggaktörer i Stockholm. För att ett bostadsbolag ska kunna få stöd får hyresnivån hos bostäderna inte bli för hög. Det är positivt för studenten, men för att kalkylerna ska gå ihop för bostadsbolagen behöver de ekonomiska stöden för studentbostäder öka.

Det handlar om att ge studenter möjlighet till ett boende man har råd med under studietiden. Ungefär en av fem studenter extraarbetar mer än de vill för att ha råd att studera, lika många upplever att den ekonomiska situationen påverkar studieresultatet. Det är inte hållbart. En annan insats regeringen kan göra är därför att stärka studenters ekonomiska situation, säger Johan Blixt.

SSCO menar att det är bra att bidragsdelen av studiemedlet höjs med 300 kronor, men att ökningen skulle behöva vara större för att matcha de höga livsomkostnaderna i Stockholm. Ytterligare en lösning kan vara att se över villkoren för bostadsbidragen, så att fler studenter beviljas stöd utan att vara rädda för återbetalningskrav.

För frågor
Johan Blixt
Ordförande SSCO
070-899 77 15
ordf@ssco.se