Go to Top

Remissvar angående studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande