Go to Top

Externa uppdrag

  • SSSB

  • Sthlm6000+

  • Rektorskonventet

  • Studenthälsan

  • STAF

  • 6S

  • Levande Staden

  • Mälardalsrådet

SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

I Stockholm studerar ca 85 000 studenter och för dem finns i dagsläget ca 15 000 studentbostäder.

SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som är den största studenbostadsförmedlaren i Stockholmsområdet med nästan 8 000 studentbostäder. SSCO arbetar dock inte direkt med bostadsförmedling. Vi arbetar istället kontinuerligt gentemot nationella och regionala makthavare, så att bostadsläget för studenter ska bli bättre.

I och med kårobligatoriets avskaffande den 1 juli 2010 skedde förändringar i SSSB:s köregler. Kön är nu kopplad till ditt kårmedlemskap. Som medlem i en kår som är ansluten till SCCO har du rätt att bo i SSSB:s bostäder. Du kan ställa dig i bostadskö hos SSSB redan innan du har börjat studera, det enda kravet är att du har fyllt 16 år. Dock kommer kårmedlemskapet att kontrolleras efter att du stått i kön i 90 dagar. Om du då är kårmedlem fortsätter dina ködagar att räknas som vanligt; om du inte är kårmedlem parkeras dina ködagar. Ködagarna kan parkeras i max 36 månader, efter det utesluts du ur kön.

För nyantagna studenter som söker bostad finns det fortfarande möjlighet att teckna avtal om studentbostad mot uppvisande av antagningsbesked. Det kommer dock att göras kontroller under terminen om du är kårmedlem eller inte.

Här hittar du SSCO:s regler för boende och kön. Läs mer och ställ dig i bostadskön på SSSB:s hemsida.

 

SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (The Foundation Stockholm Student Housing)

There are approximately 85,000 students in Stockholm and currently around 15,000 student accommodations available to them.

SSCO is the founder of SSSB, which is the largest student housing agency in Stockholm with almost 8,000 student accommodations.  However, SSCO does not work directly with housing services. Instead, we work continuously towards national and regional decision makers to improve the housing situation for students.

On 1 July 2010 compulsory student union membership was abolished, as of which SSSB’s queuing rules were amended. The queue is now connected to your student union membership. As a member of a student union affiliated with SSCO, you have the right to live in SSSB’s accommodations. You can join the queue before you have started studying, as long as you are older than 16. However, your student union membership will be checked after you have been queuing for 90 days. If you are a student union member by then your queuing days will continue to add up as normal; if you’re not a student union member your queuing days will be “parked”. The queuing days will be parked for a maximum of 36 months, after which you will be removed from the queue.

For newly admitted students there is the possibility to sign tenancy against the presentation of an acceptance letter. There will however be checks during the term of whether you are a student union member of not.

You can find information about SSCO’s rules for tenancy and queuing here.  For further information and for joining the queue, please visit SSSB’s website.

Sthlm6000+

Sthlm6000+ var ett stadsutvecklingsprojekt med målet att öka antalet studentbostäder i Stockholm med minst 6 000, utveckla framtidens studentboende samt korta studentbostadsköerna. Projektet startades 2013 och pågick fram till 2017. Enligt slutrapporten kommer det målet nås under 2018.

En samling offentliga och privata aktörer ingick i projektet: kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter. SSCO var en av dessa aktörer och representerade Stockholms studenter.

Läs mer om projektet Sthlm6000+ här

 

Sthlm6000+

Sthlm6000+ was a city development project with the aim to increase the number of student accommodations by at least 6,000, to develop future student housing, and to shorten the student housing queues. The project began in 2013 and finished in 2018. The final report stated that the goal should be reached during 2018.

A collection of public and private actors were part of the project: municipalities, building companies, housing companies, industry representatives, authorities, higher education institutions, and students. SSCO was one of these actors and represented Stockholm students.

You can read more about the project here (Swedish only).

 Rektorskonventet

Det akademiska rektorskonventet i Stockholm kan ses som ett forum där lärosätenas rektorer och förvaltningschefer träffas två gånger per termin för att diskutera aktuella frågor. Rektorer och förvaltningschefer från Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Södertörns högskola och de konstnärliga högskolorna deltar, liksom föreståndaren för Stockholms Akademiska Forum. Även SSCO:s ordförande finns representerad.  

Mötena flyttar runt på de olika lärosätena och ordförandeposten roterar. Under den efterföljande middagen brukar landshövdingen och finansborgarrådet infinna sig.

 

Rektorskonventet (The Vice Chancellors Convention)

The Academic Vice Chancellors Convention in Stockholm can be seen as a forum where the vice chancellors and administrative directors of various higher education institutions meet twice a term to discuss current issues. The vice chancellors and administrative directors of Stockholm University, Karolinska Institutet, KTH, Stockholm School of Economics, Södertörn University, and the art universities participate, as well as the administrator at Stockholm Academic Forum. SSCO’s chairman is also in represented.

The meetings move between the different higher education institutions and the chairmanship rotates. The governor and financial city commissioner usually attend the dinner that follows the meetings.

Studenthälsan

Studenthälsan startades av SSCO och är en hälsovårdsmottagning till för studenter och ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit kan du vända dig med alla hälsofrågor, oavsett om de rör dina studier eller inte. 

Studenthälsan i Stockholm har sina lokaler i Studentpalatset vid Odenplan. Hit kan du ringa för att boka tid hos en sjuksköterska eller psykolog. Det går även att boka via webbtidsbokningen.

Läs mer om hur du kommer i kontakt med Studenthälsan samt ser vilka högskolor i Stockholm som är anslutna här

Det finns även en öppen drop-in mottagning i Studenthuset vid Stockholms Universitet där du kan kan få rådgivning av en sjuksköterska. 

Här kan du läsa mer om den öppna studenthälsomottagningen vid Stockholms Universitet. 

 

The Stockholm Student Health Services

The Stockholm Student Health Services was founded by SSCO and is a health care centre for students and a complement to public health care. You can turn to the Student Health Services with any health issues, regardless of whether or not they concern your studies.

The Stockholm Student Health Services have their offices in Studentpalatset at Odenplan. You can call them to book an appointment with a nurse or psychologist. You can also book through the web booking system.

Further information about how to contact the Student Health Services and which universities are affiliated can be found here.

There is also a walk-in reception in Studenthuset at Stockholm University where you can consult a nurse.

Further information about the walk-in reception at Stockholm University can be found here.

 

STAF, Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum (STAF) är en samarbetsorganisation som har samlat 18 universitet och högskolor, samt Stockholms stad. Akademin har som målsättning att bidra till samhällets framgång genom samarbete, idéutbyte och lärande. STAF arbetar även med att utveckla Stockholms profil som nationellt och internationellt akademiskt centrum. Akademin arrangerar därför flertalet produkter och aktiviteter i samband med detta. 

Läs mer om STAF:s verksamhet och vilka högskolor och universitet som är anslutna här.

 

STAF, Stockholm Academic Forum

Stockholm Academic Forum (STAF) is a member organisation with 18 member universities, as well as Stockholm municipality. The Academy aims to contribute to community prosperity through cooperation, exchange of ideas, and learning. STAF also work to develop Stockholm’s profile as a national and international academic centre. The Academy therefore arranges several products and activities in connection with this.

For further information about STAF’s operations and which universities are affiliated, please visit their website.

6S, Sveriges StorStads Studentkårers Samarbetsorgan Samarbetsorgan

6S är ett nätverk där SSCO, GFS, LUS och Uppsala studentkår arbetar med regionala förutsättningar för studenter. Till exempel ägnar de sig åt att föra och påverka bostadspolitiken i Stockholm utifrån studenternas behov. 

 

6S, Sveriges StorStads Studentkårers Samarbetsorgan Samarbetsorgan (Sweden’s Metropolitan Student Unions’ Member Organisation Member Organisation)

6S is a network where SSCO, GFS, LUS and Uppsala student union work on regional conditions for students. For example, they dedicate time to lead and influence housing politics in Stockholm from the students’ needs.

Levande Staden

Levande Staden är en tankesmedja vars syfte är att informera vad som krävs för att skapa kreativa, hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Tankesmedjan består av orginastioner, nätverk, individer, och övriga parter som arbetar med stadsbyggnadsfrågor.

Här kan du läsa mer om Levande Staden.  

 

Levande Staden (The Living City)

Levande Staden is a think tank whose aim it is to inform about what is needed to create creative, sustainable and attractive city environments. The think tank consists of organisations, networks, individuals, and other parties that work with city planning issues.

For further information about Levande Staden, please visit their website (Swedish only).

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation vars mål är att främja utvecklimgen av Stockholms-Mälarregionen. Rådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region. Mälardalsrådet har i uppgift att fungera som ett forum där medlemmarna kan samverka i strategiska frågor. 

SSCO är representerade under Mälardalsrådets årstämma, Mälartinget. Detta är rådets främsta mötesplats för storregional samverkan.

Här kan du läsa mer om Mälardalsrådet och Mälartinget. 

 

The Council for the Stockholm Mälar Region (Sw. Mälardalsrådet)

The Council for the Stockholm Mälar Region is a platform whose aim is to promote the development of the Stockholm Mälar region. The Council works for an internationally competitive and sustainable region. The Council’s mission is to act as a forum where members can cooperate regarding strategic issues.

SSCO is represented at the Mälar Council’s annual general meeting, Mälartinget. This is the Council’s primary meeting place for large-scale regional cooperation.

To read more about the Mälar Council, please visit their website.