Go to Top

Förtroendevalda

Som förtroendevald på SSCO representerar man Stockholms studenter. Ett förtroendeuppdrag inom SSCO kan innebära att man sitter som ordförande, vice ordförande, styrelseledamot i styrelsen eller som övermarskalk. Om du skulle vilja bli förtroendevald på några av de poster som finns inom SSCO kan du kontakta valberedningen eller presidiet för vidare information. Till vissa poster kan du söka själv, för andra krävs att du blir nominerad av en medlemskår.

Presidiet
Presidiet, som består av ordförande och vice ordförande, väljs på ett års mandat vid vårens studentråd. Presidiet leder styrelsens arbete, representerar styrelsen i det dagliga arbetet på SSCO och ansvarar för att besluten som tagits av styrelsen verkställs. Presidiet är heltidsarvoderade och sitter på SSCO:s kansli som finns i Studentpalatset.

Styrelse
Styrelsen väljs vid studentrådet i maj. På studentrådet genomförs valet med hjälp av listval (d’hondt). Alla medlemskårer kan nominera ledamöter till styrelsen. Nomineringsanmodan för styrelse såväl som övriga valbara poster skickas till samtliga medlemskårer. Styrelsen består förutom presidiet av sju till nio ordinarie ledamöter och deras personliga suppleanter. SSCO:s styrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och bereder de ärenden som ska behandlas av Studentrådet. Styrelsen sammanträder minst 8 gånger per verksamhetsår.

Övermarskalkämbetet
Till SSCO hör även ett Övermarskalkämbete som består av två övermarskalkar. De planerar och verkställer studentinbjudningar, fanborgsarrangemang och marskalkverksamhet i samband med valborg och nobel samt planerar övriga arrangemang och festligheter inom SSCO. Information om Stockholms olika studentfester och pubar hittar du på www.fester.nu. Övermarskalkarna ansvarar även för frågor rörande alkoholservering. De är arvoderade på 25 procent.

SSCO:s styrelse 17/18

Presidiet
Ordförande Johan Blixt
Interimistisk vice ordförande Andreas Moilanen

Ledamöter
Vide Richter
Iris Peña Arriarán
Daniel Kyriacou
Andreas Rosenqvist
Puck Norell
Malin Söderberg

Suppleanter
Maria Bahrami
Michael Pettersson
Felicia Malmqvist
Oliver Berger
Anton Bernhardt Hjelm
(Två vakanta poster)

Övermarskalkar 17/18
Alice Boneva
Sara Kristoffersson