Go to Top

Gör Stockholm till en kunskapsregion i världsklass

Visionen att utveckla Stockholm till Europas mest attraktiva storstadsregion är något som SSCO ställer sig bakom och vill bidra till att förverkliga. Vi är positivt inställda till förslagen men det finns möjlighet till förbättring.

RUFS 2050 innebär att Stockholm ska vara en attraktiv region i framkant gällande utbildning och bostadsmarknad. För att nå dit tar RUFS:en avstamp inom fyra områden: en region som är hållbar, en resilient region, en region med människan i fokus och en region utan klimatpåverkande utsläpp.

– Idéer och visioner förändrar världen. Därför är vi positivt inställda till RUFS 2050, men regionens konkurrenskraft och långsiktiga tillväxt kräver högkvalitativa utbildningar och goda förutsättningar för studenter. I arbetet med att skapa en ännu bättre studentmiljö måste Stockholmsregionen bli bättre på byggandet av bostäder i varierande upplåtelseformer, en inkluderande kollektivtrafik och stadsbyggnad som utgår från studenters behov, säger Veronica Sällemark.

För att nå målet om en dynamisk region behövs ytterligare ett delmål. Stockholm måste bli bättre på att ta hand om studenters hälsa. I SSCO:s undersökning Student i Stockholm som riktar sig mot de fyra största lärosätenas studenter upplever en tredjedel av Stockholms studenter att deras hälsa försämrats sedan de började studera. Symptom är sedan de började studera är stress, oro/ångest, smärta i kroppen och sömnproblem. Vidare uppger studenterna i undersökningen att mindre än hälften varit i kontakt med primärvården och en femtedel anger att deras ekonomi inte tillåtit besök hos primärvården.

– Att vara student innebär att leva i en prestationsbaserad tillvaro som ställer höga krav på att klara studiepoängen, dels för att få bo kvar i studentboendet, dels för att erhålla studiemedlen. Därför är det förvånansvärt att RUFS 2050 helt saknar delmål och tydliga prioriteringar för hälso- och sjukvårdssatsningar för studenter, säger Veronica Sällemark.

Remissvaret finns att läsa här

Frågor besvaras av:

Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 15
e-post: ordf@ssco.se

Jonna Hillblom, interimistiskt utsedd vice ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 14
e-post: vordf@ssco.se