Go to Top

Nomineringsanmodan 2019/20

Valberedningen har nu publicerat sitt förslag till de val de bereder: Rapport från valberedningen VT19

 

SSCO:s studentråd ska den 22 maj 2019 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO.

Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSCO:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sju till nio styrelseledamöter
 • Likvärdigt antal suppleanter till styrelsen
 • Studentrådsordförande
 • Vice studentrådsordförande
 • Studentrådssekreterare
 • Sakrevisor
 • Sakrevisorssuppleant
 • Auktoriserad revisor
 • Auktoriserad revisorssuppleant

Nomineringar

Nominering sker skriftligen till valberedningen. Den som har rätt att nominera är medlem i studentkår som i sin tur är medlem i SSCO.

Nomineringshandlingar

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen (​val@ssco.se​) och innehålla:

 • Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer)
 • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och verifikation av kårmedlemskap alternativt personnummer)
 • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)
 • Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn” Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev. kompletteringar) är den 23 april 2019. Nomineringer hanteras dock löpande och vi uppmanar er att skicka in nomineringar så snart som möjligt.

Valberedningens utgångspunkter

Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:

 • SSCO stadgar inklusive valordning

Arbetsordning för valberedningen

SSCO och valberedningen välkomnar nomineringar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund.

Boka möte/samtal med valberedningen

Valberedningen vill ha en god dialog för att informera om de utlysta uppdragen, men också fånga upp perspektiv och medskick från medlemskårer, styrelse och studentrådsledamöter. Därför hoppas vi att ni vill bjuda in valberedningen på besök eller ha samtal via telefon/Skype under nominerings- perioden.
Valberedningen arbetar helt ideellt, men under nomineringsperioden har vi avsatt tid i våra kalendrar för att vara extra tillgängliga för besök/samtal.

Intervjuer med kandidater

Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer med kandidater. Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna på Studentpalatset (Norrtullsgatan 2) mellan den 15 april och den 6 maj. Nomineringar behandlas löpande från första intervjudag.

Öppna intervjuer med presidiekandidater

Särskilda intervjuer kommer genomföras med kandidater till ordförande och vice ordförande vilka kommer att filmas och tillgängliggöras för studentkårerna. Om medlemskår så begär kommer även ett publikt hearing på Studentpalatset äga rum.

Viktiga datum

23 april Deadline för nomineringar
15 april – 6 maj Intervjuer och referenstagning. Intervjuer äger rum på Studentpalatset.
8 maj Valberedningens förslag presenteras
22 maj SSCO:s studentråd

Kontakt med valberedningen Valberedningen nås via: ​val@ssco.se

 

Beskrivning av uppdragen, SSCO

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för medlemskårer. Mer info om SSCO och relevanta styrdokument hittar du på: ​www.ssco.se

Ordförande för SSCO

Mandatperiod: 2019-06-01 – 2020-06-30
Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som ordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger. Arvoderat uppdrag.

Vice ordförande för SSCO

Mandatperiod: 2019-06-01 – 2020-06-30
Vice ordförande och ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som vice ordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger. Arvoderat uppdrag.

7-9 ledamöter till SSCO:s styrelse

Mandatperiod: 2019-06-01 – 2020-06-30
Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.

7-9 suppleanter till SSCO:s styrelse

Mandatperiod: 2019-06-01 – 2020-06-30
Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.

Sakrevisor och sakrevisorssuppleant

Mandatperiod: 2019-06-01 – 2020-06-30
Sakrevisorn granskar att SSCO:s verksamhet överensstämmer med SSCO:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av studentrådet. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför studentrådet vid studentrådssammanträdet i november och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du också komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete. Ideella uppdrag.

Auktoriserad revisor och suppleant

Mandatperiod: 2019-06-01 – 2020-06-30
Auktoriserad revisor granskar SSCO:s räkenskaper och förvaltning och tillställer studentrådssammansträdet i november en berättelse över sin revision samt yttrar sig då i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också komma att tillfrågas löpande under året att bidra med expertis. Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt Revisorsinspektionen. Ersättning enligt avtal.

Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare

Mandatperiod: 2019-06-01 – 2020-06-30
Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare utgör tillsammans studentrådspresidiumet. Studentrådspresidumet ansvarar för att leda studentrådets sammanträden. Studentrådet har två ordinarie sammanträden per år, ett i maj och ett i november. Mötesarvode utgår.

5-7 ledamöter till valberedningen för SSCO

Mandatperiod: 2019-06-01 – 2020-06-30
Valberedningen bereder val inför SSCO:s studentråd. Möten sker enligt överenskommelse. Ideellt uppdrag.