Go to Top

Organ

 • SSCO Service AB

 • SSSRSF

 • Studentråd

 • Nicke Grundbergs minnesfond

 • Bostadsdelegationen

 • Besvärsnämnden

SSCO Service AB

 

 

 

SSCO Service AB är ett dotterbolag till SCCO som har i uppdrag att erbjuda service till Stockholms studentkårer och deras medlemmar. Ett av SSCO:s uppdrag är att erbjuda mötesplatser för Stockholmsregionens studenter och studentkårer och det är genom dotterbolaget SSCO Service AB som driften av Studentpalatset vid Odenplan sker.

 

 

 

Om just du kan plugga på Studentpalatset avgörs av om din högskola har valt att vara med i samarbetet kring Studentpalatset eller inte. Det finns även möjlighet för SSCO:s medlemskårer att boka mötesrum utan kostnad.

 

 

 

Läs mer på Studentpalatsets hemsida.

 

 

 

SSCO Service AB

 

SSCO Service AB is a subsidiary of SSCO whose aim is to offer services to Stockholm student unions and their members. One of SSCO’s aims is to offer meeting places to the students and student unions from the Stockholm region, and it is though the subsidiary SSCO Service AB that the maintenance of Studentpalatset at Odenplan is carried out.

 

Whether or not you may study at Studentpalatset is dependent on if your university or college has chosen to be part of the cooperation surrounding Studentpalatset or not. It is also possible for SSCO’s member unions to book meeting rooms free of charge.

 

For further information please visit Studentpalatset’s website.

SSSRSF Stiftelsen Stockhom Student Reception Service Fund

 

Stiftelsens ändamål Stiftelsen skall ha till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderha mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn ska tagas till de utländska studerandes behov, samt skall därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som kan anses befogad med hänsyn till de studerandes studiesociala situation.

 

 

 

Sök medel ur SSRSF – Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefond

 

SSRSF är en stiftelse som har till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderha mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn skall tagas till de utländska studerandes behov, samt skall därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som kan anses befogad med hänsyn till de studerandes studiesociala situation.

 

Då stiftelsen inte har sådan verksamhet går det att söka medel för projekt och arrangemang som verkar med samma ändamål som stiftelsen. Summan av de medlen som i år kan delas ut är 131 000 kr. Urval av vilka projekt kommer att göras genom jämförelser mellan ansökningarna och i bedömningen kommer stor vikt läggas på hur stor studentnytta bidraget genererar.

 

 

 

Så här ansöker går en ansökan till:

 

Ansökningar skall inkomma till SSCO (info@ssco.se). Därefter kommer utvärdering ske av alla inkomna ansökningar. Besked om utdelning lämnas. Pengarna betalas ut. Avslutningsvis skickas en beskrivning om vad pengarna har gått till in till SSCO efter evenemanget.

 

Ansökan och ska innehålla följande uppgifter:

 

 

  • Sökanden

 

  • Kontaktperson inkl. telefonnummer och adress

 

  • Beskrivning av projekt/arrangemang

 

  • Sökt belopp

 

  • Ekonomisk kalkyl för projekt/arrangemang

 

  • Kontonummer

 

 

Sökanden skall i ansökan förbinda sig att, om bidragsansökan beviljas och bidrag utbetalas, inkomma med redovisning av hur bidraget har använts och till Stiftelsen återbetala bidraget efter beslut av SSCO:s styrelse om:

 

 

  • Bidraget ej använts i enlighet med den beviljade ansökan

 

  • Redovisning ej har inkommit inom föreskriven tid.

 

  • Om bidragstagaren i övrigt har lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för bedömningen av bidragsansökan.

 

 

 

 

SSSRSF – The Foundation Stockholm Student Reception Service Fund

 

The Foundation shall be responsible for taking care of reception and other services for students, taking special account of the needs of foreign students, and shall thus provide the activities and service that may be considered justified with regards to the students’ social study situation.

 

 

 

Apply for funds from SSSRSF – The Foundation Stockholm Student Reception Service Fund

 

SSSRSF is a foundation which is responsible for taking care of reception and other services for students, taking special account of the needs of foreign students, and shall thereby provide the activities and service that may be considered justified with regards to the students’ social study situation.

 

Since the foundation does not itself carry out such activities, it is possible to apply for funding for projects and events that act with the same aims as the Foundation. The total sum available this year is 131,000 SEK. The selection of which projects will receive funding will be decided through comparisons between the applications and the assessment will have a heavy focus on how much student benefit the contribution will generate.

 

 

 

How to apply:

 

The applications shall be received by SSCO (info@ssco.se). An assessment of all the received applications will take place. Decisions on allotment of the money will be given. Lastly, a description of what the funding has been spent on is to be sent to SSCO after the event.

 

 

 

The application shall contain the following details:

 

 

  • Applicant;

 

  • Contact person incl. phone number and address;

 

  • Description of the project/event;

 

  • Amount applied for;

 

  • Financial calculations for the project/event;

 

  • Account number.

 

 

The applicant shall in the application, if the application is approved and funding is awarded, submit a report on how the funding was used, and to repay the Foundation the amount after a decision by SSCO’s board if:

 

 

  • The funding has not been used in accordance with the approved application;

 

  • The report has not been received within the prescribed time frame;

 

  • If the applicant in general has provided incorrect information relevante to the assessment of the application.

 

 

 

Studentråd

 

SSCO:s högsta beslutande organ kallas för Studentråd. Studentrådet är huvudsakligen ett organ för övergripande och strategiska frågor och där tas beslut om riktlinjer för verksamheten, stadgeändringar, ekonomiska ramar men där förrättas även val och beslutas om medlemsärenden.

 

Studentråden som leds av talman och vice talman hålls två gånger om året, en gång i november och en gång i maj. Vid studentrådet i maj väljs ny ordförande, vice ordförande och ny styrelse inför kommande verksamhetsår. Till sin hjälp har Studentrådet även en valberedning som också den väljs vid studentrådet i maj. Efter varje verksamhetsår granskar Studentrådet styrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.

 

Vid studentråden får två ledamöter och två suppleanter från varje medlemskår delta, de har sedan olika många mandat beroende på hur många medlemmar deras kår har.

 

Inför studentråden hålls förmöten på Studentpalatset. Vid förmötena finns möjlighet att gå igenom handlingarna tillsammans med SSCO och ställa frågor kring dem och det kommande studentrådet.

 

 

 

Council of Students

 

SSCO’s highest decision-making body is called Council of Students. The Council is mainly a body for general and strategic issues, and is where decisions are made regarding guidelines for the operations of SSCO, statute amendments, and economic frameworks, but it also holds elections and decides on member issues.

 

The meetings of the Council of Students (so called student councils), led by a speaker and deputy speaker, are held twice a year; once in November and once in May. At the May student council a new chairman, deputy chairman, and board are elected for the coming business year. To its help, the Council of Students has a nomination committee which is also elected at the May student council. After each business year the Council reviews the Board’s work and decides on freedom from liability.

 

Two members and two deputy members from each member union has the right to attend the student councils. It is also possible to hold pre-meetings, to go through the documents with SSCO and ask questions regarding them and the coming student council.

Nicke Grundbergs minnesfond

 

För att hedra minnet av Nicke Grundberg och hans gärning för kunskapsregion Stockholm startade SSCO  en minnesfond i hans namn.

 

Tanken är att pengarna som samlas in ska delas ut genom återkommande stipendier eller bidrag till personer eller organisationer som verkar i Nickes anda.

 

Fonden skall ha till ändamål att ge bidrag eller stipendier till enskilda, i första hand unga och studenter, samt organisationer som verkar för att utveckla Stockholm som kunskapsregion, inom följande kategorier: (i) Enskilda studieprestationer och forskning inom områden som bidrar till att utveckla Stockholm; (ii) Utbildningar och mötesplatser som bidrar till kunskap och erfarenhetsutbyte med koppling till Stockholms utveckling; och (iii) Projekt som syftar till att öka samarbeten inom Stockholmsregionen.

 

Kontot för insamlingen är startat av SSCO och Fonden kommer tills vidare att förvaltas därigenom. När mer formella beslut är tagna och en stadga fastställd kommer den långsiktiga förvaltningen också vara på plats.

 

 

 

Nicke Grundberg’s memorial fund

 

In memory of Nicke Grundberg and his actions for Stockholm as a region of knowledge, SSCO set up a memorial fund in his name.

 

The aim is that the money collected shall be distributed through recurring bursaries or grants to persons or organisations that act in Nicke’s spirit.

 

The Fund’s mission shall be to award bursaries or grants to individuals, primarily young and students, as well as organisations that work to develop Stockholm as a region of knowledge within the following categories: (i) Individual academic performance and research within areas that contribute to developing Stockholm; (ii) Courses or programmes and meeting spaces that contribute to knowledge and experience exchanges with connection to the development of Stockholm; and (iii) Projects that aim to increase cooperation within the Stockholm region.

 

The collection account was set up by SSCO and until further notice the Fund will be maintained thereby.  Once more formal decisions have been made and statues have been implemented the long-term maintenance will also be in place.

 

 

Bostadsdelegationen

 

Bostadsdelegationen (BD) behandlar ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB). Ärenden som behandlas av BD handlar exempelvis om köärenden, boende i studentbostad samt ansökan om studentbostad hos SSSB.

 

SSCO:s medlemskårer nominerar ledamöter till uppdraget som väljs på en mandatperiod om två år. 

 

För information om hur du skickar in en ansökan till Bostadsdelegationen klicka här.

 

Mer information om BD finns under fliken SSCO/SSSB.

 

 

 

The Housing Delegation

 

The Housing Delegation handle applications and appeals from tenants of, and queuing persons in, SSSB (The Foundation Stockhom Student Housing). Issues handled by the Delegation regard for example queuing issues, student housing residents’ issues, and applications for student housing with SSSB.

 

SSCO’s member unions nominate members to the Delegation, who are subsequently elected on a two year mandate.

 

Further information about the Housing Delegation and Board of Appeal can be found under the tab SSCO/SSSB.

 

For information about how to send an application to the Housing Delegation, please visit SSSB:s website.

Besvärsnämnden

 

Besvärsnämnden (BN) behandlar överklaganden av Bostadsdelegationens beslut, det vill säga ärenden från hyresgäster och köande i Stiftelsen Stockholm studentbostäder (SSSB). Ärenden som behandlas av BN handlar exempelvis om köärenden, boende i studentbostad samt ansökan om studentbostad hos SSSB.

 

SSCO:s medlemskårer nominerar ledamöter till uppdraget och väljs på en mandatperiod om två år.

 

Samtliga ärenden behandlas enbart per post och överklagan av beslut skickas per post till:

 

Besvärsnämnden
Norrtullsgatan 2, Box 45015
10430 Stockholm

 

Skicka ej rekommenderat brev då posthanteringen inte sker av Bostadsdelegationen och Besvärsnämndens ansvarige.

 

All övrig kontakt med Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden sker via e-post: appeal@ssco.se.

 

 

 

 

 

The Board of Appeal (Sw. Besvärsnämnden)

 

The Board of Appeal handle appeals against the decisions of the Housing Delegation, i.e. issues from tenants of and queuing persons in SSSB (The Foundation Stockhom Student Housing). Issues handled by the Board regard for example queuing issues, student housing residents’ issues, and applications for student housing with SSSB.

 

SSCO’s member unions nominate members to the Board, who are subsequently elected on a two year mandate.

 

All issues are handled by post and appeals should be sent by post to:

 

Besvärsnämnden
Nortullsgatan 2, Box 45015
104 30 Stockholm

 

Do not send registered letters (Sw. rekommenderat brev) as the post processing is not handled by the person in charge of the Housing Delegation and Board of Appeal.

 

Any other contact with the Housing Delegation and Board of Appeal is via e-mail: appeal@ssco.se.

 

Further information about the Housing Delegation and Board of Appeal can be found under the tab SSCO/SSSB.