Go to Top

Organ

 • SSCO Service AB

 • SSSRSF

 • Studentråd

 • Nicke Grundbergs minnesfond

 • Bostadsdelegationen

 • Besvärsnämnden

SSCO Service AB

 

SSCO Service AB är ett dotterbolag till SCCO som har i uppdrag att erbjuda service till Stockholms studentkårer och deras medlemmar. Ett av SSCO:s uppdrag är att erbjuda mötesplatser för Stockholmsregionens studenter och studentkårer och det är genom dotterbolaget SSCO Service AB som driften av Studentpalatset vid Odenplan sker.

 

Om just du kan plugga på Studentpalatset avgörs av om din högskola har valt att vara med i samarbetet kring Studentpalatset eller inte. Det finns även möjlighet för SSCO:s medlemskårer att boka mötesrum utan kostnad.

 

Läs mer på Studentpalatsets hemsida.

SSSRSF Stiftelsen Stockhom Student Reception Service Fund

For information in English, please contact us.

Stiftelsens ändamål Stiftelsen skall ha till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderha mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn ska tagas till de utländska studerandes behov, samt skall därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som kan anses befogad med hänsyn till de studerandes studiesociala situation.

 

Sök medel ur SSRSF – Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefond

SSRSF är en stiftelse som har till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderha mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn skall tagas till de utländska studerandes behov, samt skall därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som kan anses befogad med hänsyn till de studerandes studiesociala situation.

Då stiftelsen inte har sådan verksamhet går det att söka medel för projekt och arrangemang som verkar med samma ändamål som stiftelsen. Summan av de medlen i år kan delas ut är 131 000kr. Urval av vilka projekt kommer att göras genom jämförelser mellan ansökningarna och i bedömningen kommer stor vikt läggas på hur stor studentnytta bidraget genererar.

 

Så här ansöker går en ansökan till:

Ansökningar skall inkomma till SSCO (info@ssco.se) senast 2017-04-20. Därefter kommer utvärdering ske av alla inkomna ansökningar. Besked om utdelning lämnas under maj månad. Pengarna betalas ut. Avslutningsvis skickas en beskrivning om vad pengarna har gått till in till SSCO efter evenemanget.

Ansökan och ska innehålla följande uppgifter:

 • Sökanden
 • Kontaktperson inkl. telefonnummer och adress
 • Beskrivning av projekt/arrangemang
 • Sökt belopp
 • Ekonomisk kalkyl för projekt/arrangemang
 • Kontonummer

Sökanden skall i ansökan förbinda sig att, om bidragsansökan beviljas och bidrag utbetalas, inkomma med redovisning av hur bidraget har använts och till Stiftelsen återbetala bidraget efter beslut av SSCO Styrelse om:

 • Bidraget ej använts i enlighet med den beviljade ansökan
 • Redovisning ej har inkommit inom föreskriven tid.
 • Om bidragstagaren i övrigt har lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för bedömningen av bidragsansökan.

 

 

 

Studentråd

SSCO:s högsta beslutande organ kallas för Studentråd. Studentrådet är huvudsakligen ett organ för övergripande och strategiska frågor och där tas beslut om riktlinjer för verksamheten, stadgeändringar, ekonomiska ramar men där förrättas även val och beslutas om medlemsärenden.

Studentråden som leds av talman och vice talman hålls två gånger om året, en gång i november och en gång i maj. Vid studentrådet i maj väljs ny ordförande, vice ordförande och ny styrelse inför kommande verksamhetsår. Till sin hjälp har Studentrådet även en valberedning som också den väljs vid studentrådet i maj. Efter varje verksamhetsår granskar Studentrådet styrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.

Vid studentråden får två ledamöter och två suppleanter från varje medlemskår delta, de har sedan olika många mandat beroende på hur många medlemmar deras kår har.

Inför studentråden hålls förmöten på Studentpalatset. Vid förmötena finns möjlighet att gå igenom handlingarna tillsammans med SSCO och ställa frågor kring dem och det kommande studentrådet.

Nicke Grundbergs minnesfond

För att hedra minnet av Nicke Grundberg och hans gärning för kunskapsregion Stockholm startade SSCO  en minnesfond i hans namn.

Tanken är att pengarna som samlas in ska delas ut genom återkommande stipendier eller bidrag till personer eller organisationer som verkar i Nickes anda.

Fonden skall ha till ändamål att ge bidrag eller stipendier till enskilda, i första hand unga och studenter, samt organisationer som verkar för att utveckla Stockholm som kunskapsregion, inom följande kategorier: (i) Enskilda studieprestationer och forskning inom områden som bidrar till att utveckla Stockholm; (ii) Utbildningar och mötesplatser som bidrar till kunskap och erfarenhetsutbyte med koppling till Stockholms utveckling; och (iii) Projekt som syftar till att öka samarbeten inom Stockholmsregionen.

Kontot för insamlingen är startat av SSCO och Fonden kommer tills vidare att förvaltas därigenom. När mer formella beslut är tagna och en stadga fastställd kommer den långsiktiga förvaltningen också vara på plats.

 

Bostadsdelegationen

Bostadsdelegationen (BD) behandlar ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB). Ärenden som behandlas av BD handlar exempelvis om köärenden, boende i studentbostad samt ansökan om studentbostad hos SSSB.

SSCO:s medlemskårer nominerar ledamöter till uppdraget som väljs på en mandatperiod om två år. 

För att skicka en ansökan till Bostadsdelegationen klicka här.

Besvärsnämnden

Besvärsnämnden (BN) behandlar överklaganden av Bostadsdelegationens beslut, det vill säga ärenden från hyresgäster och köande i Stiftelsen Stockholm studentbostäder (SSSB). Ärenden som behandlas av BN handlar exempelvis om köärenden, boende i studentbostad samt ansökan om studentbostad hos SSSB.

SSCO:s medlemskårer nominerar ledamöter till uppdraget och väljs på en mandatperiod om två år.

All kontakt med Besvärsnämnden sker via mejl till appeal@ssco.se.