Go to Top

Remissvar angående studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande

Idag lämnade Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) in remissvar till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som fått i uppdrag från regeringen att kartlägga och analysera studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande. SSCO har bjudits in att besvara en särskild skrivelse till UKÄ.

SSCO ser positivt på att UKÄ fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande. En fråga som flera av SSCO:s medlemskårer varit engagerade inom efter kårobligatoriets avskaffande.

Tyvärr ser vi på SSCO att den urholkning av resurser till kårerna som skett under flera år påverkat våra medlemskårer och SSCO som organisation negativt. SSCO tycker att studentinflytande är en självklar del av studenters studietid och det är viktig inte bara ur en demokratisk synpunkt utan även för utbildningens kvalitet.

– Studentinflytandet är en hygienfaktor för att stärka utbildningarnas kvalitet och för att skapa goda förutsättningar för studier. Om Stockholm på riktigt ska vara en långsiktigt attraktiv och internationellt sett konkurrenskraftig kunskapsregion behöver studentinflytandet vara starkt, oberoende och prioriterat, säger Jonna Hillblom, interimistiskt utsedd vice ordförande för SSCO.

Idag saknas hållbara finansieringsmodeller till kårerna och kårernas samarbetsorganisationer. Istället utvecklas olika samarbets- och tjänsteavtal som är resurskrävande och i varierande utsträckning styr in verksamheten på olika områden. Den här formen av avtal skapar beroendeställning såväl till lärosäten som till kommun. Stockholms läns 26 kommuner finansierar idag inte kårverksamheter eller SSCO genom direkt stöd. Samtidigt får ungefär hälften av landets studentkårer direkt stöd från den egna kommunen.

– Det är anmärkningsvärt att kommunerna i Stockholms län inte prioriterar ett starkt och oberoende studentinflytande. Flertal av kommunerna finns samtidigt representerade i samarbeten som Sthlm6000+ som strävar efter att skapa en attraktiv kunskapsregion bland annat genom att försöka få till en ökad nyproduktion av studentbostäder. Utan resurser till kårverksamhet urholkas studentinflytandet och Stockholm riskerar att hamna sist i klassen, säger Veronica Sällemark, ordförande för SSCO.

Remissvaret finns att läsa här: Remissvar

Frågor besvaras av:

Veronica Sällemark, ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 15
e-post: ordf@ssco.se

Jonna Hillblom, interimistiskt utsedd vice ordförande SSCO
Mobil 0708 99 77 14
e-post: vordf@ssco.se