Go to Top

Sök till SSCO:s styrelse och presidium

Sök till SSCO:s styrelse

Nomineringsanmodan

SSCO:s studentråd ska 23 maj 2017 välja förtroendevalda till olika poster inom SSCO. Valbar till förtroendeuppdrag är den som är medlem i någon till SSCO ansluten kår. (För revisorer gäller särskilda föreskrifter om det läses i SSCO:s stadgar). Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer, studentrådsledamöter samt SSCO:s styrelse.

Valberedningen ser gärna en bredd bland de sökande och kommer i sitt förslag att ta hänsyn till bland annat kårtillhörighet, erfarenheter och studiebakgrund.

Viktiga datum:

Måndag 10 april: Nomineringsstopp. Alla nomineringar ska innehålla personligt brev samt CV från de nominerade. Nomineringar mailas in till SSCO:s valberedning på val@ssco.se.

Onsdag 26 april: Öppen hearing med presidiekandidaterna. Möjlighet för kårerna att ställa frågor. Tid: 18.00 Plats: Studentpalatset. (Valberedningen vill med hearingen skapa en öppnare process där alla medlemskårer får möjlighet att träffa presidiekandidaterna och ställa frågor i god tid innan studentrådet.)

9 maj: Valberedningen delger sitt förslag

23 maj: SSCO studentråd.

Intervjuer med de nominerade kommer att äga rum under april i Studentpalatsets lokaler.

Sökbara poster 2017/2018

Presidium
Presidiet består av en ordförande och en vice ordförande, de ansvarar tillsammans för SSCO:s löpande förvaltning och ska verkställa de beslut som fattas av studentrådet och styrelsen. I presidiets uppgifter ingår att företräda organisationen både utåt och inåt, att företräda Stockholms studenter i media och att ansvara för överklagandeinstanserna inom SSSB. Presidiet är också arbetsledare av de övriga förtroendevalda i organisationen.

Ordförande
Förtroendeuppdraget är ett heltidsuppdrag och arvode utgår därefter. Ordförande leder SSCO:s styrelse och verksamhet tillsammans med vice ordförande.

Vice ordförande
Förtroendeuppdraget är ett heltidsuppdrag och arvode utgår därefter. Vice ordförande leder SSCO:s styrelse och verksamhet tillsammans med ordförande.

Styrelse

Styrelsen består, utöver presidiet, av 7-9 ledamöter och lika många suppleanter. Studentrådet bestämmer antal ledamöter. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår samt ansvarar för den omedelbara ledningen av SSCO:s verksamhet och utgör mellan studentrådets sammanträden SSCO:s högst beslutande organ. Omfattningen av uppdraget beror till stor del på hur styrelsen själva lägger upp sitt arbete men under verksamhetsåret 16/17 har omorganisering krävt ett mer omfattande arbete från styrelsen. Ledamöter och suppleanter förväntas delta i styrelsearbetet i samma utsträckning.

Styrelsen ska bland annat:

  • Bereda ärenden som ska behandlas på studentrådet
  • Upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för SSCO
  • Verkställa studentrådets beslut
  • Ansvara för SSCO:s ekonomi
  • Utse övermarskalkar och politisk sekreterare
  • Utse representanter i de övriga organ och organisationer där SSCO ska företrädas
  • Välja ledamöter till Bostadsdelegationen eller Besvärsnämnden.

Verksamhetsrevisor jämte suppleant

Verksamhetsrevisorn ska granska SSCO:s verksamhets räkenskaper och förvaltning. Det sker både under verksamhetsåret, då verksamhetsrevisorn fortlöpande bör hålla sig informerad om verksamheten, och efter avslutat verksamhetsår. Utöver dessa formella uppgifter bör verksamhetsrevisorn vid behov bistå organisationen med råd.

Studentrådspresidium

Leder SSCO:s ordinarie högst beslutande organ studentrådet i november och maj, samt eventuella extra studentråd. Mellan studentråden arbetar studentrådets presidium som länk mellan de verkställande organen och studentrådet samt ingår i stadgetolkningskommittén.

Studentrådsordförande
Är mötesordförande på studentråden i november och maj samt på eventuella extra studentråd.

Vice studentrådsordförande
Är studentrådsordföranden behjälplig under studentråden och under övriga uppgifter under verksamhetsåret. Träder in i studentrådsordförandens roll vid dennes frånfall.

Studentrådssekreterare
För protokoll under ordinarie studentråd i november och maj, samt eventuella extra studentråd.

Kontakt med valberedningen
Valberedningen kommer gärna och träffar medlemskårerna för att berätta mer om vårt arbete eller de olika poster som ska väljas. Vill ni att vi besöker er, har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med valberedningen kan ni nå oss på val@ssco.se.