Go to Top

SSCO kommenterar Stockholms stads budget

PRESSMEDDELANDE 2015-11-20

”Stockholms stad kan bättre”

Igår, den 19 november, beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att bifalla majoritetens förslag till budget för 2016.

Målet för 2016 är att 1300 nya studentbostäder ska färdigställas. Budgeten innehåller också långsiktiga mål, som att 40 000 klimatsmarta bostäder ska byggas innan 2020, varav hälften av dessa ska vara hyresrätter, och bostäder för studenter och unga ska prioriteras. Exploateringsnämnden ska markanvisa minst 700 studentbostäder per år.

– Budgeten visar på politisk vilja. Studenter bor i och efterfrågar alla boendeformer. Samtidigt har gruppen en låg betalningsförmåga och därför hade vi gärna sett att en större andel av det planerade beståndet ska vara hyresrätter och studentbostäder, säger Anna Wallgren, ordförande SSCO.

Regeringen har presenterat ett kunskapslyft där utbildningsplatserna ska utökas. Redan under 2016 ska universitet och högskolor byggas ut med 2 900 platser och till 2019 ska siffran trappas upp till 12 600 platser. Yrkeshögskolan kommer att byggas ut och på sikt få 30 000 nya utbildningsplatser. Stockholms stad har höga ambitioner om att ta del av satsningen och utöka antalet utbildningsplatser i regionen.

– Stockholms stad som största kommun måste ta ett större ansvar för alla de studenter som lever och studerar i regionen. Ska utbildningsplatserna öka måste det samordnas med bostadspolitiken. Kunskapslyftet måste gå hand i hand med ett studentbostadslyft, säger Veronica Sällemark, vice ordförande SSCO.

För frågor och kontakt:
Ella Coogan, politisk sekreterare
polsekr@ssco.se
0761 99 77 33

Hela kommentaren:

Sammanfattning

Igår, den 19 november, beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att bifalla majoritetens förslag till budget för 2016.

Målet för 2016 är att 1 300 nya studentbostäder ska färdigställas. Budgeten innehåller också långsiktiga mål, som att 40 000 klimatsmarta bostäder ska byggas innan 2020. Hälften av dessa föreslås vara hyresrätter, och bostäder för unga och studenter ska prioriteras. Exploateringsnämnden ska markanvisa minst 700 studentbostäder per år. Ett annat mål är att sänka bygg- och produktionskostnader i nyproduktion för att sänka hyrorna.

En åtgärd som också presenteras i budgeten är att ställa låga krav på parkeringsplatser i samband med nyproduktion av studentbostäder (med undantag för tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser). Stockholms stad har också öppnat upp för att byggbolagen ska få möjlighet att sätta upp tillfälliga bostäder för studenter i väntan på att marken exploateras.

I budgeten finns inte mycket konkret fokus på eftergymnasial utbildning i regionen. Den konstaterar dock att ”Staden ska driva på för att öka antalet högskoleplatser kraftigt i regionen” och ”att stärka samverkan mellan akademi och samhälle (…) Samverkan ska innefatta bland annat gemensamma forskningsprojekt, en offensiv satsning på fler studentbostäder och utveckling av samverkansform”. Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi för hur staden ska samverka och arbeta med regionens universitet och högskolor.

2016 kommer kommunfullmäktige att fastställa målsättningen om antalet högskoleplatser i regionen och hur många invånare som ska ha en fullföljd gymnasieutbildning. Målet för hur stor andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning 2016 är 76,2 procent.

Kommentar

Stockholms stad kan bättre

Budgeten visar på politisk vilja. Majoritetens budget prioriterar både hyresrätter med låga hyror och studentbostäder. Studenter bor i och efterfrågar alla boendeformer. Samtidigt har studenter en låg betalningsförmåga och därför är den här planeringen av vilken typ av bostäder som ska byggas gynnsam för studenter i stor utsträckning. Men det är inte tillräckligt. Från Stockholms stad, länets största kommun, vill vi se ännu högre ambitioner för att bygga bostäder som studenter har råd att bo i. Framför allt anser vi att en större andel av det planerade bostadsbygget bör vara hyresrätter och studentbostäder.

SSCO är mycket positiva till målsättningen om att arbeta för minskade bygg- och produktionskostnader vid nyproduktion, för att hålla nere hyresnivåerna. Vi är även fortsatt positiva till låga krav på parkeringsplatser vid nyproduktion av studentbostäder.

Stockholms stad har också öppnat upp för att byggbolagen ska få möjlighet att sätta upp tillfälliga bostäder för studenter i väntan på att marken exploateras. SSCO anser att det i dagsläget, med en akut bostadskris, är ett bra tillfälligt medel mot bostadskrisen för studenter. Däremot får det inte ersätta det långsiktiga byggandet. Ett tryggt boende under hela studietiden är en viktig förutsättning för studier. Studenter ska inte behöva flytta runt på olika korta kontrakt och oroa sig över boendet – studenter ska kunna fokusera på studierna.

Det krävs samordning av utbildning och bostäder för studenter

Regeringen har presenterat ett kunskapslyft med en omfattande utbyggnad av eftergymnasiala utbildningsplatser. Redan under 2016 ska Sveriges universitet och högskolor byggas ut med 2 900 utbildningsplatser och innan 2019 ska siffran trappas upp till 12 600 utbildningsplatser. Andra eftergymnasiala utbildningar ska också utökas. Satsningen på yrkeshögskolan innebär på sikt 30 000 nya utbildningsplatser.

Stockholms stad vill ta del av regeringens satsningar och bygga ut utbildningarna i regionen. SSCO välkomnar fler utbildningsplatser, men vill upplysa majoriteten i Stockholms stad att det idag, enligt Studentbostadsföretagen (SBF) saknas ca 10 000 studentbostäder i Stockholm. När utbildningarna byggs ut kommer samtidigt behovet av bostäder för studenter att öka. Därför måste även bostadsambitionerna höjas, för att möta det förändrade behovet.

Stockholms stad behöver ta ett större ansvar för alla de studenter som lever och studerar i regionen. Ska utbildningen växa måste det samordnas med bostadspolitiken. Kunskapslyftet måste gå hand i hand med ett studentbostadslyft.