Go to Top

SSCO/SSSB

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad (PDF)

I Stockholm studerar ca 85 000 studenter och i dagsläget finns det cirka 15 000 studentbostäder. SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (läs mer här) som är den största studentbostadsförmedlaren i Stockholmsområdet med nästan 8 000 studentbostäder.

Som medlem i en kår som är ansluten till SSCO har du rätt köa till och att bo i SSSB:s bostäder. SSCO är huvudman i SSSB men arbetar inte direkt med själva bostadsförmedling. SSCO arbetar istället kontinuerligt gentemot nationella och regionala makthavare, så att bostadsläget för studenter ska bli bättre.

Du kan ställa dig i bostadskö hos SSSB redan innan du har börjat studera, det enda kravet är att du har fyllt 16 år. Däremot kommer kårmedlemskap att kontrolleras efter du stått i kön i 90 dagar. Om du då är kårmedlem fortsätter dina ködagar att räknas som vanligt, om du inte är kömedlem parkeras dina ködagar. Ködagarna kan parkeras i max 36 månader, efter det utesluts du ur kön.

För nyantagna studenter som söker bostad finns fortfarande möjlighet att teckna avtal om studentbostad mot uppvisande av antagningsbesked. Däremot kommer det att göras kontroller under terminen om du är kårmedlem eller inte.

Skäl för uppsägning av SSSB: hyresgäster
Om en student exempelvis inte uppfyller studiekravet, kårmedlemskap, inte betalar hyran eller har uppnått den maximala boendetiden i en SSSB-lägenhet kommer kontraktet att sägas upp och studenten måste flytta. Uppsägning av ett kontrakt kan också gälla om studenten lämnat felaktig information eller brustit i sina skyldigheter gentemot SSSB.

Om studenten upplever sig ha blivit uppsagd på felaktiga grunder går det att göra en överklagan till Bostadsdelegationen. Överklagan av uppsägning till Bostadsdelegationen ska ske skriftligen så snart som möjligt, dock senast 6 veckor före angivet uppsägningsdatum. Bostadsdelegationen behandlar inte ärenden som inkommit efter det datumet. Studenter som vill överklaga beslut vänder sig till ansvarig för Bostadsdelegationen.

Bostadsdelegationens beslut kan överklagas till Besvärsnämnden senast 14 dagar efter fattat beslut, i annat fall kan överklagan avvisas. Bostadsdelegationen behandlar ej ansökningar från hyresgäster som har hyresskuld till SSSB.

Samtliga ärenden behandlas enbart per post och överklagan av beslut skickas per post till:

Besvärsnämnden
Norrtullsgatan 2, Box 45015
10430 Stockholm

Skicka ej rekommenderat brev då posthanteringen inte sker av Bostadsdelegationen och Besvärsnämndens ansvarige.

All övrig kontakt med Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden sker via e-post: appeal@ssco.se

kungshamra_banner

Studentbostäder i Kungshamra