Go to Top

Universitetskanslersämbetets rapport: Öka den statliga direktfinansieringen

Idag, torsdagen den 2 februari 2017 offentliggjorde Universitetskanslersämbetet, UKÄ, sin utredning ”Studentinflytandet-  Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande”.

I rapporten, som påbörjades på uppdrag av regeringen, framgår det att studentkårernas ställning har försvagats sedan reformen om kårobligatoriet trädde i kraft. Efter utredningen har UKÄ nu tagit fram ett förslag om ökad statlig direktfinansiering och utbildningsinsatser om studenträttigheter till regeringen.

– SSCO välkomnar nyheten och tycker att UKÄ:s rekommendationer till regeringen är glädjande. Nu är det hög tid för regeringen att lyssna på studentkårer och UKÄ:s rekommendationer, säger SCCO:s ordförande Veronica Sällemark, ordförande för SSCO.

Bland annat vill UKÄ höja det nuvarande anslaget till studentkårerna med tre till fyra gånger. Nu är det upp till regeringen att ta nästa steg.

När UKÄ i september 2016 mottog uppdraget från regeringen, bjöds SSCO in till att skicka ett remissvar. Remissvaret finns att läsa här.

Den fullständiga rapporten från UKÄ finns här.