Go to Top

Nomineringsanmodan hösten 2017

Nomineringsanmodan

SSCO:s studentråd ska den 23 november 2017 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO och SSSB (Stockholms studentbostäder). I det här utskicket informerar vi om de val som valberedningen ska bereda och beskriver de utlysta uppdragen.

Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSSB:

 • 2 ledamöter till SSSB:s styrelse
 • 1 suppleant till SSSB:s styrelse
 • 1 sakrevisor till SSSB
 • 1 sakrevisorssuppleant till SSSB
 • 1 auktoriserad revisor till SSSB
 • 1 auktoriserad revisorssuppleant till SSSB

 

Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSCO:

 • 3 suppleanter till SSCO:s styrelse (oförrättade val från föregående verksamhetsår)
 • Vice ordförande för SSCO (oförrättat val från föregående verksamhetsår)
 • 2 ledamöter till SSCO:s valberedning (1 fyllnadsval, 1 oförrättat val från föregående verksamhetsår)

 

Nomingeringar

Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer, SSCO:s styrelse och SSCO:s studentrådsledamöter.

 

Nomineringshandlingar

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen (val@ssco.se) och innehålla:

 • Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer)
 • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt)
 • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)
 • Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn”

Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev. kompletteringar) är 31 oktober kl. 17.00.

 

Valberedningens utgångspunkter

Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:

 • SSCO stadgar inklusive valordning
 • Arbetsordning för valberedningen (antagen av SSCO studentråd 2016-05-24)
 • SSSB stadgar

SSCO och valberedningen välkomnar nomineringar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund.

 

Boka möte/samtal med valberedningen

Valberedningen vill ha en god dialog för att informera om de utlysta uppdragen, men också fånga upp perspektiv och medskick från medlemskårer, styrelse och studentrådsledamöter. Därför hoppas vi att ni vill bjuda in valberedningen på besök eller ha samtal via telefon/Skype under nominerings- perioden.

Valberedningen arbetar helt ideellt, men under oktober månad har vi avsatt tid i våra kalendrar för att vara extra tillgängliga för besök/samtal.

 

Intervjuer med kandidater

Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer med kandidater. Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna på Studentpalatset (Norrtullsgatan 2) 1-6 november.

 

Hearing

En hearing av presidiekandidater ska, enligt valberedningens arbetsordning, genomföras i god tid före studentrådet. Valberedningen har bokat tid för hearing i Hörsalen på Studentpalatset måndagen den 6 november kl. 18. Hearingen gäller alltså kandidater för uppdraget som vice ordförande för SSCO. Save the date! Mer info skickas ut senare.

 

Marknadsföring

För att nå ut till så många studenter som möjligt behöver vi er hjälp! Vi vill uppmana er att sprida informationen och uppmuntra kandidater.

För att underlätta marknadsföringen har valberedningen tagit fram material som vi erbjuder er att använda, i synnerhet medlemskårerna som når ut till många studenter. (Ni kan naturligtvis ta fram eget material om ni föredrar att använda er egen grafiska profil.)

 

Viktiga datum

7-31 oktober Nomineringsperiod

7-31 oktober Boka gärna möte/samtal med valberedningen

31 oktober Deadline för nomineringar kl. 17:00

1-6 november Intervjuer och referenstagning. Intervjuer äger rum på Studentpalatset.

6 november Hearing av presidiekandidater på Studentpalatset kl. 18:00

9 november Valberedningens förslag presenteras

23 november SSCO:s studentråd

 

Kontakt med valberedningen

Valberedningen nås via: val@ssco.se

Med vänliga hälsningar

SSCO:s valberedning 17/18

Anna Wallgren (sammankallande), Anton Jägare, Christian Bratt, Jonna Hillblom och Mikael Blomstrand

 

Beskrivning av uppdragen

SSSB (Stockholms studentbostäder)

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) grundades av SSCO 1958 och är idag Sveriges största studentbostadsaktör med ca 8 000 lägenheter och rum i Stockholm. SSSB äger, förvaltar och bygger studentbostäder.

Styrelsens uppgift är att leda företagets verksamhet genom strategiska belsut och styra verksamhetens inriktning. Styrelsen ansvarar också för att företaget sköts på ett korrekt sätt och att lagar och regler följs. Mer info om SSSB hittar du på: www.sssb.se

 

2 ledamöter till SSSB:s styrelse

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2019-12-31 (2 år)

Styrelsen sammanträder 7 gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Arvoderat uppdrag.

 

1 suppleanter till SSSB:s styrelse

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2019-12-31 (2 år)

Styrelsen sammanträder 7 gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Arvoderat uppdrag.

 

1 sakrevisor till SSSB

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2018-12-21 (1 år)

 

1 sakrevisorssuppleant till SSSB

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2018-12-21 (1 år)

 

1 auktoriserad revisor till SSSB

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2018-12-21 (1 år)

 

1 auktoriserad revisorssuppleant till SSSB

Mandatperiod: 2018-01-01 – 2018-12-21 (1 år)

 

SSCO

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för medlemskårer. Mer info om SSCO och relevanta styrdokument hittar du på: www.ssco.se

 

3 suppleanter till SSCO:s styrelse

Mandatperiod: 2017-11-23 – 2018-06-30

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.

 

Vice ordförande för SSCO

Mandatperiod: 2017-11-23 – 2018-06-30

Vice ordförande och ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som vice ordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger. Arvoderat uppdrag.

 

2 ledamöter till valberedningen för SSCO

Mandatperiod: 2017-11-23 – 2018-06-30 (fyllnadsval)

Mandatperiod: 2017-11-23 – 2018-06-30 (oförrättat val)

 

Valberedningen bereder val inför SSCO:s studentråd. Möten sker enligt överenskommelse. Ideellt uppdrag.