Go to Top

Nomineringsanmodan våren 2018

Nomineringsanmodan

SSCO:s studentråd ska den 30 maj 2018 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO. I det
här utskicket informerar vi om de val som valberedningen ska bereda och beskriver de utlysta
uppdragen.

Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSCO:

 •  Ordförande för SSCO
 • Vice ordförande för SSCO
 • 7-9 styrelseledamöter och 7-9 styrelsesuppleanter
 • Sakrevisor och sakrevisorssuppleant
 • Auktoriserad revisor och dennes suppleant
 • Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare
 • Fyllnadsval av vice ordförande

Vidare utlyser vi också, men bereder inte, följande val:

 • 5-7 ledamöter till SSCO:s valberedning

Nomineringar

Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer, SSCO:s styrelse och SSCO:s studentrådsledamöter.

 

Nomineringshandlingar

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen (val@ssco.se) och innehålla:

 • Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer)
 • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt)
 • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)
 • Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn”

Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt
att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev.
kompletteringar) är 17 april kl. 23.59.

 

Valberedningens utgångspunkter

Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:

 • SSCO stadgar inklusive valordning
 • Arbetsordning för valberedningen

SSCO och valberedningen välkomnar nomineringar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell
läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund.

 

Boka möte/samtal med valberedningen

Valberedningen vill ha en god dialog för att informera om de utlysta uppdragen, men också fånga upp
perspektiv och medskick från medlemskårer, styrelse och studentrådsledamöter. Därför hoppas vi att
ni vill bjuda in valberedningen på besök eller ha samtal via telefon/Skype under nomineringsperioden.
Valberedningen arbetar helt ideellt, men under nomineringsperioden har vi avsatt tid i våra kalendrar
för att vara extra tillgängliga för besök/samtal.

 

Intervjuer med kandidater

Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer med kandidater.
Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna på Studentpalatset (Norrtullsgatan 2) 12 april – 8
maj.

 

Hearing

En hearing av presidiekandidater ska, enligt valberedningens arbetsordning, genomföras i god tid före
studentrådet. Valberedningen har bokat tid för hearing i Hörsalen på Studentpalatset tisdagen den 24
april kl. 18. Hearingen gäller alltså kandidater för uppdragen som ordförande och vice ordförande för
SSCO. Save the date! Mer info skickas ut senare.

 

Marknadsföring

För att nå ut till så många studenter som möjligt behöver vi er hjälp! Vi vill uppmana er att sprida
informationen och uppmuntra kandidater.

För att underlätta marknadsföringen har valberedningen tagit fram material som vi erbjuder er att
använda, i synnerhet medlemskårerna som når ut till många studenter. (Ni kan naturligtvis ta fram
eget material om ni föredrar att använda er egen grafiska profil.)

 

Viktiga datum

21 februari – 17 april     Nomineringsperiod
21 februari – 17 april     Boka gärna möte/samtal med valberedningen
17 april                          Deadline för nomineringar kl. 23.59
18 april – 8 maj             Intervjuer och referenstagning. Intervjuer äger rum på Studentpalatset.
24 april                          Hearing av presidiekandidater på Studentpalatset kl. 18:00
10 maj                           Valberedningens förslag presenteras
30 maj                           SSCO:s studentråd

 

Kontakt med valberedningen

Valberedningen nås via: val@ssco.se

 

Beskrivning av uppdragen

SSCO

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation
med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom
politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för
medlemskårer. Mer info om SSCO och relevanta styrdokument hittar du på: www.ssco.se

 

Ordförande för SSCO

Mandatperiod: 2018-07-01 – 2019-06-30

Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens
arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i
uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning,
arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar
för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som ordförande har du en
oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger. Arvoderat
uppdrag.

 

Vice ordförande för SSCO

Mandatperiod: 2018-07-01 – 2019-06-30

Vice ordförande och ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens
arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i
uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning,
arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar
för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som vice ordförande har du en
oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger. Arvoderat
uppdrag.

 

7-9 ledamöter till SSCO:s styrelse

Mandatperiod: 2018-07-01 – 2019-06-30

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker
styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Valberedningen anser att det är
önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.

 

7-9 suppleanter till SSCO:s styrelse

Mandatperiod: 2018-07-01 – 2019-06-30

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker
styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Praxis är att både ledamöter och
suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att det är
önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.

 

Sakrevisor och sakrevisorssuppleant

Mandatperiod: 2018-07-01 – 2019-06-30

Sakrevisorn granskar att SSCO:s verksamhet överensstämmer med SSCO:s stadga, styrdokument och
övriga beslut tagna av studentrådet. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför studentrådet vid
studentrådssammanträdet i november och yttrar sig i samband med detta över frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du också komma att ombes bistå löpande under året i
frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är
eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall och kan även bistå denne
under ordinarie arbete. Ideella uppdrag.

 

Auktoriserad revisor och suppleant

Mandatperiod: 2018-07-01 – 2019-06-30

Auktoriserad revisor granskar SSCO:s räkenskaper och förvaltning och tillställer
studentrådssammansträdet i november en berättelse över sin revision samt yttrar sig då i frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också komma att tillfrågas löpande under året att bidra med
expertis. Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad revisor och dennes
suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt Revisorsinspektionen. Ersättning enligt avtal.

 

Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare

Mandatperiod: 2018-07-01 – 2019-06-30

Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare utgör tillsammans
studentrådspresidiumet. Studentrådspresidumet ansvarar för att leda studentrådets sammanträden.
Studentrådet har två ordinarie sammanträden per år, ett i maj och ett i november. Mötesarvode utgår.

 

Fyllnadsval av vice ordförande

Mandatperiod: 2018-06-01 – 2018-06-30

Styrelsen har i januari valt en interimistisk vice ordförande. Enligt stadgan utser styrelsen en
interimistisk vice ordförande till nästa studentråd. Fyllnadsval av vice ordförande för verksamhetsåret
2017/2018 ska därför genomföras vid studentrådet i maj. Fyllnadsvalet gäller perioden mellan
studentrådet och början av nästa verksamhetsår, alltså den 30 maj 2018 till den 30 juni 2018. Mer
information om uppdraget som vice ordförande finns ovan. Arvoderat uppdrag.

 

5-7 ledamöter till valberedningen för SSCO

Mandatperiod: 2018-07-01 – 2019-06-30

Valberedningen bereder val inför SSCO:s studentråd. Möten sker enligt överenskommelse. Ideellt
uppdrag.